Katere Dokumente Potrebujete Za Delo V Nemčiji?

Napotitev delavca na Delo V Nemčiji

 

Pogoji za napotitev delavca v tujino

Pogoji, ki morajo biti izpolnjeno za napotitev delavca v tujino:

 1. 1  Delavec mora biti vsaj en mesec pred napotitvijo vključen v obvezna zavarovanja za socialno varnost;
 2. 2  Delavec mora imeti sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela v tujini.
 3. 3  Gre za plačano zaposlitev.
 4. 4. Delovno razmerje traja celotno obdobje napotitve na delo v tujino.
 5. 5. Trajanje napotitve ne presega 24 mesecev. Izjemoma lahko napotitev traja 5 let, vendar le, če obstaja dogovor med državama članicama; da ne gre za zamenjavo druge, že napotene osebe, ki ji je napotitev potekla (prekinitev, ki je krajša od dveh mesecev, ne šteje kot prekinitev napotitve).
 

 

Sklenitev pogodbe o zaposlitvi

V prvem koraku je z delavcem potrebno skleniti pogodbo o zaposlitvi. Poleg obveznih sestavin, določenih v 31. členu Zakona o delovnih razmerjih, je v pogodbi o zaposlitvi potrebno opredeliti tudi:

 • trajanje dela v tujini,
 • določbe o praznikih in dela prostih dnevih,
 • minimalnem letnem dopustu,
 • višini plače in valuti, v kateri se le-ta izplačuje,
 • dodatnem zavarovanju za zdravstvene storitve v tujini,
 • drugih prejemkih v denarju ali naravi, do katerih je delavec upravičen za čas dela v tujini,
 • načinu zagotavljanja in uresničevanja pravic v zvezi s plačilom za delo in drugimi prejemki, ki so v skladu s predpisi države, v kateri se delo opravlja, zagotovljeni drugače, vendar najmanj v obsegu, kot ga zagotavlja Zakon o delovnih razmerjih oziroma ugodneje,
  pogojih vrnitve v Slovenijo.

Delavec ima lahko z delavcem sklenjeno eno pogodbo o zaposlitvi in ni potrebno skleniti nove pogodbe, vsakič, ko je delavec napoten na delo v tujino. Je pa potrebno z delavcem ob vsaki napotitvi v tujino skleniti nov aneks, kjer se posebej opredeli določila v zvezi s tujino za konkreten primer.

 

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

Pogodba o zaposlitvi (delo v Nemčiji)
Pogodba o zaposlitvi (delo v Nemčiji)

Aneks k pogodbi o zaposlitvi - delo v Nemčiji
Aneks k pogodbi o zaposlitvi - delo v Nemčiji
 

Potrdilo A1

Delodajalec mora za vsakega delavca, napotenega za delo v državo v EU pridobiti potrdilo A1, s katerim delavec v tujini izkaže, da je tudi v času dela na območju druge države ostal vključen v obvezno zavarovanje v Republiki Sloveniji (vloga za pridobitev obrzca A1).

 

Vlogo je potrebno podati največ 30 dni pred predvideno napotitvijo, potrdilo A1 pa mora delodajalec ali samozaposlena oseba pridobiti pred začetkom napotitve. Zakonski rok za izdajo potrdila A1 (ali druge odločitve) je 5 delovnih dni od prejema popolne vloge.

 

Delodajalec mora za pridobitev potrdil za svoje zaposlene opravljati znaten del dejavnosti v Republiki Sloveniji.

 

Izpolnjevanje pogoja podjetnik ali delodajalec izkaže:

 • s trajanjem vpisa delodajalca v Poslovni register Slovenije (najmanj 2 meseca),
 • z obstojem transakcijskega računa, ki je odprt v skladu z zakonom in ni blokiran,
 • s številom zaposlenih delavcev glede na velikost podjetja in številom napotenih delavcev v razmerju do delavcev, ki opravljajo delo v Republiki Sloveniji,
 • z izjavo delodajalca o opravljanju dejavnosti, ki jo izpolni na vlogi,
 • delodajalec ne sme kršiti pomembnejših določb delovnopravne zakonodaje,
 • delodajalec je v opazovanem obdobju predlagal obračune davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja in
 • delodajalec nima neporavnanih zapadlih davčnih obveznosti.

 

Prijava delavca

Delavca je potrebno za delo v Nemčiji prijaviti pred prvim dnem dela v Nemčiji. Prijava za nazaj ni možna. 

 

Po zakonu o minimalni plači so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • postavljanje in razstavljanje sejmov in razstav,
 • mesna industrija,
 • gozdarstvo,
 • storitve hotelov, restavracij in drugih prenočišč,
 • čiščenje prostorov,
 • prevozi oseb,
 • organizacija sejmov,
 • sektor tovornega prometa, transportnih in s tem povezanih logističnih dejavnosti.

 

Po zakonu o napotitvi delavcev so k prijavi delavcev zavezani delodajalci iz naslednjih panog:

 • ravnanje z odpadki, vključno s čiščenjem cest in zimskim posipanjem,
 • storitve s področja izobraževanja in usposabljanj iz druge ali tretje knjige nemškega zakonika o socialni varnosti,
 • gradbeništvo in zaključna dela v gradbeništvu,
 • poštne storitve,
 • čiščenje stavb,
 • kmetijstvo, gozdarstvo, vrtnarstvo,
 • storitve oskrbe,
 • mesnopredelovalna industrija,
 • varnostne storitve,
 • tekstilna industrija,
 • pralne storitve v hotelih, restavracijah, bolnišnicah in drugi.

 

Prijava v primeru posojanja delavcev po zakonu o posojanju delavcev

Delodajalci, ki si delavce izposodijo od podjetja s sedežem v tujini in ga napotijo na delo v Nemčijo, morajo oddati pisno prijavo in predložiti pisno zavarovanje. Delavce pri tem prijavi samo podjetje, ki si je delavce izposodilo, in ne tudi podjetje, ki jih je posodilo.

 

Glede na panogo, v kateri so dejavni delavci, ji treba posojene delavce prijaviti na podlagi zakona o minimalni plači, zakona o napotitvi delavcev ali zakona o posojanju delavcev.

 

Prijava v sklad Soka-Bau v Nemčiji

Slovenska gradbena podjetja, ki opravljajo delo na nepremičninah v Nemčiji in tja na delo napotujejo svoje delavce, se morajo pred začetkom opravljanja dela registrirati pri skladu Soka-Bau.

 

V sklad morajo podjetja za delavce gradbene panoge plačevati prispevke za dopust. Ti prispevki se razlikujejo po posameznih zveznih deželah. Gradbena panoga se v nemškem davčnem smislu razume v najširšem smislu, kar pomeni, da se je treba pri uradu Soka-Bau pozanimati, ali je za dejavnost podjetja treba plačevati Soka-Bau prispevke.

 

 

Prijava obrtne dejavnosti v Nemčiji

Če slovensko podjetje opravlja v Nemčiji regulirano dejavnost, mora prijaviti opravljanje storitev na nemški obrtni zbornici v kraju, kjer opravlja storitev.

 

Prijava velja 12 mesecev in jo je treba po preteku obnoviti. Prijava oz. dovoljenje za opravljanje regulirane dejavnosti se podaljša na isti zbornici, kjer je bilo zanjo prvič zaprošeno.

 

Ne spreglejte!

 

Omenjene dokumente lahko pripravite sami, v le nekaj minutah, s pomočjo e-obrazcev:

	Prijava regulirane dejavnosti nemški obrtni zbornici
Prijava regulirane dejavnosti nemški obrtni zbornici